Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Правилници

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО 2016/2017

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – БУРГАС 2016 – 2020 Г.

П Р А В И Л Н И К пропусквателен режим

Програма за превенция от отпадане

РАМКОВ ПРАВИЛНИК - Механизъм за противодействие на училищния тормоз

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2015/2016

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2014/2015

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2013/2014

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2011/2012