Бинарен урок „Дихателна система и здраве“ в ОУ „Елин Пелин“

Бинарен урок на тема „Дихателна система и здраве“ се проведе с учениците от 5.а клас в ОУ „Елин Пелин“ с учители- г-жа Станка Петрова и г-жа Наталия Ралева, преподаватели по природни науки. Петокласниците бяха разделение на три групи, като всеки екип работеше по конкретни задачи чрез методи по проект EOS . Специални гости бяха учениците от 6 и 7 клас, които демонстрираха интересни лабораторни опити и подпомага дейностите по време на урока. В началото на часа елинпелиновците представиха отпускащи физически упражнения на фона на релаксираща музика. Основен инструмент на работа в часа бе Placemat. Учениците от трите групи подреждаха пъзел, свързан с дихателната система. След като бяха готови, учителят ги подкани да сменят местата си, за да открият, ако има грешки в пъзела и да запишат коя система от човешкия или животинския организъм виждат. При направена ротация поставената задача бе всяка група да направи модел на молекулата на кислорода и въглеродния диоксид, чрез предварително подготвени материали. Когато бяха готови, учениците отново размениха местата си, за да проверят дали е допусната грешка. В края на часа всяка група показа проекта си. Според г-жа Ралева и г-жа Петрова инструментът Placemat дава възможност на децата по време на учебен процес да проследяват модела, връзката и значението преподаваното учебно съдържание, да се развият практически практическите способности на учениците и логическото им мислене. Чрез инструментите на емпатията учениците могат да бъдат активна страна в учебния процес и да се повишава тяхната мотивация за учене.