XXI СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ І ДО VІІ КЛАС ПОД НАСЛОВ: „ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“

                                            УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – ГР. БУРГАС

ОБЛАСТ БУРГАС

XXI СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ І ДО VІІ КЛАС

ПОД НАСЛОВ:   „ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“

 

I. Общи условия:

 1. Дата на провеждане:
 • Състезанието ще се проведе на 24 април 2021 г. (събота) от 9:00 часа за ученици от I до IV клас с време за работа – 2 астрономически часа, а за ученици от V и VI клас – 2 ч. 30 мин.
 • За учениците от VII клас състезанието ще се проведе от 13:00 часа по формàта за НВО в VII клас.
 • Състезанието „Обичам те, българска реч!“ е в един кръг, организиран от Училищното настоятелство към ОУ „Елин Пелин“гр. Бургас .
 1. ЦелСъстезанието има за цел да провери езиковата култура на учениците чрез тестови задачи и една творческа задача, съобразени с изучавания материал по български език и литература в съответните класове.
 1. Формат:
 • І клас – 15 тестови и 1 творческа задача
 • ІІ клас – 15 тестови и 1 творческа задача
 • ІІІ клас – 20 тестови и 1 творческа задача
 • ІV клас – 20 тестови задачи и 1 творческа задача
 • V и VІ клас – 25 тестови и 1 творческа задача

II. Конкретни условия:

 1. Резултатирезултатите от състезанието ще бъдат обявени до 17 май 2021 г. в сайта на училището elinpelin-burgas.com. При внасяне на таксите за правоучастие се представят декларации само от родителите, които НЕ са съгласни за публично оповестяване на резултатите от състезанието.
 2. Класиране – класирането ще бъде индивидуално и отборно. Отборното класиране се определя от първите пет най-високи резултата по класове от съответното училище.
 3. Награждаванеучениците, класирали се на първите три места, получават съответно златен, сребърен и бронзов медал, а на 4. и 5. място – грамота за отлично представяне. Класиралите се на първо място училищни отбори получават купа.

 

III. Заявки и срок за записване

 1. Заявки за участие ( трите имена на ученика, клас, училище, кл. р-л на учениците от I – IV клас и преподавател по БЕЛ – от V до VII клас) се приемат в табличен вид, несканирани, по приложения образец от 17.03.2021 г. до 20.04.2021 г. на e-mail: elinpelin.sast@abv.bg

За информация – 056/85-24-26; GSM – 0887/ 393 760; 0882/ 213 044

 1. Таксите се внасят от 17. 03.2021 г. до 20.04.2021 год.
 • по банков път към сметката на Училищното настоятелство Банка ДСК – клон Бургас

BIC: STSABGSF                         IBAN: BG03STSA93000027750960

Към основание за плащане да се изписва следният текст:

име на участника, клас и училище или ако е за група клас и училище.

Към груповата заявка да се представи сканирано платежно нареждане.

 • в брой от 8:30 до 17:00 часа при домакина на училището г-жа Гайдарова – стая № 103 с копие от изпратена заявка и попълнена декларация само от родителите, които не са съгласни за публично оповестяване на резултатите от състезанието.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

РЕГЛАМЕНТ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО „ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“