ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 Г.

ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

 

           I. За учебната 2022/2023 г. в ОУ „Елин Пелин“ – Бургас ще се сформират 7 паралелки с изучаване на руски, испански и френски език във факултативни учебни часове.

 

 1. График на дейностите:
 2. На 03.06.2022 г. се обявяват резултатите от първо класиране на приетите в първи клас деца – 12.00 ч.
 3. На 03.06.2022 г. комисия, назначена със заповед на директора прави проверка на данните, които ще се получат от Дирекция „Гражданска регистрация на населението“ от една страна и данните за посочените преференции от друга.
 4. От 06.06.2022 г. от 8.00 ч. до 10.06.2022 г. родителите на приетите деца трябва да декларират желанието си детето да бъде записано в съответното училище.

Родителите на приетите деца в ОУ „Елин Пелин“ изтеглят от сайта на ОУ „Елин Пелин“ – www.elinpelin-burgas.comПрием 1 клас следните документи:

 • заявление за записване в 1 клас;
 • заявление за целодневна организация на учебния процес;
 • бланки за информация за Админпро и информация за родители, необходими за училищната база данн;
 • декларации за лични данни и информирано съгласие.

Записването на приетите деца ще се извършва от 06.06.2022 г. до 10.06.2022 г. след подаване на пълния комплект от документи, изтеглени от сайта на училището, попълнени, подписани от родител и сканирани – на електронна поща elinpelin1klas@abv.bg

 

От 6-ти до 10-ти юни 2022 г.

  • Родителите трябва да изпратят на електронния адрес на училището elinpelin1klas@abv.bg попълнените заявление за записване в 1 клас, заявление за целодневна организация на учебния процес, бланки за информация за Админпро и информация за родители. /сканирани и подписани от тях/, както и сканирани всички документи, доказващи посочените предимства в регистрационния талон.
  • При изпращане на пълен комплект документи за записване в ОУ „Елин Пелин“, родителите получават по e-mail – входящ номер за записване.

 

 • На първите родителски срещи през м. септември родителите на място представят в училище всички оригинални документи.

 

Документи за записване в 1. Клас

 1. Заявление за записване в 1. клас през учебната 2022-2023 година
 2. Заявление за целодневна организация на учебния процес
 3. Бланка за информация на базата данни в училище – Админпро.
 4. Бланка – информация „Характеристика на средата“.
 5. Декларация за информирано съгласие за предоставяне на лични данни.
 6. Декларация за информирано съгласие.
 7. Копие от Акт за раждане.
 8. Сканирано удостоверение за завършена подготвителна група или служебна бележка в ОДЗ, ЦДГ, училище.
 9. Документи, доказващи наличието на обстоятелства за ползване на допълнителен брой точки при кандидатстването: дете със СОП; дете-сирак /полусирак/; дете с трайни увреждания над 50% – документ от ТЕЛК; дете-близнак; за многодетно семейство; за брат или сестра в училището – копие от акта от раждане на другото дете.
 10. Писмо заявления Английски Език
 11. Зaявление Английски ІV група в училище уч. 22-23 г
 12. Зaявление Английски 1 КЛАС 22-23