ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.

ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

I. За учебната 2021/2022 г. В ОУ „Елин Пелин“ ще се сформират 7 паралелки с изучаване на руски, испански и френски език във факултативни учебни часове.

испански език:

1 „а“ клас – класен ръководител Марияна Кирова

1 „б“ клас – класен ръкодител Палома Такова

френски език: 

1 „в “ клас – класен ръкодител Соня Иванова

1 „г“ клас – класен ръководител Светла Иванова

руски език: 

1 „д“ клас – класен ръководител Андреана Георгиева

1 „е“ клас – класен ръководител Миглена Василева

1  „ж“ клас – класен ръководител Детелина Тодoрова

 

II. График на дейностите:

 1. На 04.06.2021 г. се обявяват резултатите от първо класиране на приетите

първи клас деца – 12.00. ч.

 1. На 04.06.2021 г. комисия, назначена със заповед на директора прави проверка на данните, които ще се получат от Дирекция „Гражданска регистрация на населението“ от една страна и данните за посочените преференции от друга.
 1. От 07.06.2021 до 11.06.2021 г. родителите на приетите деца трябва да декларират желанието си детето да бъде записано в съответното училище. Записването на приетите деца ще се извършва по електронен път, като комплектът от документи се сканира и изпраща на електронна поща elinpelin1klas@abv.bg.
 2. До 07.06.2021 г. Родителите на приетите на първо класиране деца в ОУ „Елин Пелин“ ще получат по електронната поща заявление за записване в 1 клас, заявление за целодневна организация на учебния процес, бланки за информация за Админпро и информация за родители, необходими за училищната база данни, декларации за лични данни и информирано съгласие. Същите документи могат да бъдат изтеглени и от сайта на ОУ „Елин Пелин“ – www.elinpelin-burgas.com – в категория – Прием 1 клас.
 1. От 7.06.2021 г. до 11.06.2021 г. Родителят трябва да изпрати на електронния адрес на училището elinpelin1klas@abv.bg попълнените заявление за записване в 1 клас, заявление за целодневна организация на учебния процес, бланки за информация за Админ про и информация за родители. /сканирани и подписани от него/, както и сканирани всички документи, доказващи посочените предимства в регистрационния талон.
 2.  При изпращане на пълен комплект документи за записване в ОУ „Елин Пелин“, родителите получават по e-mail – входящ номер за записване.

III. Разпределението по паралелки на учениците за 1 клас ще се извърши според следните критерии:

 1. Равномерно разпределение на брой момичета и брой момчета в паралелка.
 2. Времето за подаване на заявление в периода на кандидатстване в платформата за прием 1. клас на Община Бургас.
 3. Заявено желание за факултативни учебни часове от родителя в заявление за записване в 1 клас.

 

Документи за записване в 1. Клас

 1. Заявление за записване в 1. клас през учебната 2021-2022 година
 2. Заявление за целодневна организация на учебния процес
 3. Бланка за информация на базата данни в училище – Админпро.
 4. Бланка – информация „Характеристика на средата“.
 5. Декларация за информирано съгласие за предоставяне на лични данни.
 6. Декларация за информирано съгласие.
 7. Копие от Акт за раждане.
 8. Сканирано удостоверение за завършена подготвителна група или служебна бележка в ОДЗ, ЦДГ, училище.
 9. Документи, доказващи наличието на обстоятелства за ползване на допълнителен брой точки при кандидатстването: дете със СОП; дете-сирак /полусирак/; дете с трайни увреждания над 50% – документ от ТЕЛК; дете-близнак; за многодетно семейство; за брат или сестра в училището – копие от акта от раждане на другото дете.