ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 2022/2023 г.
ПРАВИЛНИК И ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО 2022-2023
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
ДНЕВЕН РЕЖИМ
ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2022-2023 ГОДИНА
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГЦОУД – 1 КЛАС – 1 СРОК / 2022-2023 год.
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГЦОУД – 2 КЛАС – 1 СРОК / 2022-2023 год.
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГЦОУД – 3 КЛАС – 1 СРОК / 2022-2023 год.
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГЦОУД – 4 КЛАС – 1 СРОК / 2022-2023 год.
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГЦОУД –  1-4 КЛАС – 2 СРОК / 2022-2023 год.
ЕТИЧЕН КОДЕКС
ПЛАН ПРОГРАМА ЗА БДП  – 2022 г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – 2022/2023 г.
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 2022-2023 г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО 2022-2023 г.
НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА – 2022/2023 г.
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО – 2022/2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА – 1 СРОК 2022-2023
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА – 2 СРОК 2022-2023
ГРАФИК КЛАСНИ/КОНТРОЛНИ РАБОТИ   1 СРОК 2022-2023
ГРАФИК КЛАСНИ/КОНТРОЛНИ РАБОТИ   2 СРОК 2022-2023
ГРАФИК КЛАСНИ/КОНТРОЛНИ РАБОТИ   – начален етап 2 СРОК 2022-2023
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ / II ЧАС НА КЛАС ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ / II ЧАС НА КЛАС ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА
ГРАФИК СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ
ГРАФИК – ЧАС НА КЛАСА
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
РАМКОВ ПЛАН

ЕТИЧЕН КОДЕКС –  2022-2023