ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО 2023-2024 г.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО – 2023/2028г.
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 2023/2024 г.
ПРАВИЛНИК И ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО 2023-2024
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
ДНЕВЕН РЕЖИМ
ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2023-2024 ГОДИНА
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГЦОУД –  1 СРОК / 2023-2024 год.
ЕТИЧЕН КОДЕКС
ПЛАН ПРОГРАМА ЗА БДП  – 2023 г.
ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – 2023/2024 г.
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 2023-2024 г.
НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА – 2023/2024 г.
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА – 1 СРОК 2023-2024
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА – 2 СРОК 2023-2024
ГРАФИК КЛАСНИ/КОНТРОЛНИ РАБОТИ   1 СРОК 2023-2024
ГРАФИК КЛАСНИ/КОНТРОЛНИ РАБОТИ   2 СРОК 2023-2024
ГРАФИК КЛАСНИ/КОНТРОЛНИ РАБОТИ   – начален етап 1 СРОК 2023-2024
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ / II ЧАС НА КЛАС ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ / II ЧАС НА КЛАС ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА
ГРАФИК СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ
ГРАФИК – ЧАС НА КЛАСА
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
РАМКОВ ПЛАН