ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
НАСОКИ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА COVID-19
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 2021/2022 г.
ПРАВИЛНИК И ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ – 2021/2022 г.
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
ДНЕВЕН РЕЖИМ 2021-2022 г.
ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2021-2022 ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС – 2021/2022 г.
ПЛАН ПРОГРАМА ЗА БДП  – 2021 г.
Правилник за дейността на ОУ „Елин Пелин“
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 2021-2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО 2021-2022 г.
НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДИМИЧНА ОБСТАНОВКА – 2021/2022 г.
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО – 2021/2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА – 1 СРОК 2021-2022
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА – 2 СРОК 2021-2022
ГРАФИК КЛАСНИ/КОНТРОЛНИ РАБОТИ   1 СРОК 2021-2022
ГРАФИК КЛАСНИ/КОНТРОЛНИ РАБОТИ   2 СРОК 2021-2022
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ / II ЧАС НА КЛАС ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ