Елинпелиновците се запознаха с темата за световния климат

Учениците от ОУ „Елин Пелин“ – гр. Бургас се запознаха с промените в световния климат. Техните съученици, участващи по проект “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас” – клуб „Зелен кръг”, клуб „Зеленика“ и клуб „Малки изследователи“ им представиха презентация на тема „Световния климат – Мисли глобално, действай локално“. Обясниха им понятието климат и посочиха климатичните елементи. Елинпелиновците получиха знания за това, какво означава да мислиш глобално и да действаш локално. Учениците разбраха причините за замърсяването на околната среда (въздух, води, почви, растителност и животински свят) и последиците от това замърсяване. Децата коментираха конкретни мерки за екологичното опазване на природата. Цялото представяне на темата премина във презентационна форма и дискусия с много въпроси и изчерпателни отговори.