Елинпелиновци се обучават как да реагират при бедствия по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”.

Учениците от ОУ „Елин Пелин“ участват от началото на м. октомври до края на м. ноември 2023 г. в тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения и формиране на базови умения за реакция при кризисни ситуации по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. Дейностите се провеждат от експерти от дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Те представят пред учениците основни стъпки на действие при възникнало бедствие с цел опазване здравето и живота. Чрез лекции-визуализации, практически дейности и ролеви игри учениците получават познания и могат да реагират отговорно при различни природни бедствия.  Разглежданите теми – „Природни явления и природни бедствия“, „Пожарът като природно бедствие единен европейски номер 112“, „Раница за бедствия и семеен план“ и „Теоретична и практическа подготовка на ученици за реакция при бедствена ситуация и последваща евакуация“, дават знания на децата за това как да помогнат на себе си и на другите, като усвояват и извършват тренинги на различни видове неотложна, частична психологична помощ на пострадали при извънредни ситуации. Те затвърдяват навици на поведение при изпълнение на плановете за действие при временна евакуация от училищната стая и сградата на училището.

1060 елинпелиновци от 45 паралелки участват в обученията от външни специалисти, подпомогнати от класните ръководители. Лекторите са специалисти с над 3 годишен опит в дейностите, свързани с тероризъм, бедствия, аварии, преодоляване на кризи и други критични ситуации, застрашаващи живота и здравето на децата и учениците, както и осъществяване на психологическа подкрепа и превенция в извънредни ситуации.

Ученици вече знаят как да реагират при среща с непознати, случай на пожар, наводнение, земетресение или природно бедствие, как да реагират и да се свържат със спешен телефон. Те влизат в ролята на пожарникари, запознават се чрез демонстрация с бързата реакция на служителите по време на пожар и извънредна ситуация. Под ръководството на класните ръководители децата споделят свои изживявания и реакции в рискови ситуации.

Тренингите за социално-психологическа подкрепа са насочени към социално-психологическа подкрепа чрез формиране на  стратегии за справяне при настъпване на извънредни кризисни  ситуации.