Заедно учим, творим и мечтаем!

Заедно учим, творим и мечтаем!

 

Макети на слънчевата система, проекти на забележителности в България, триизмерни изображения на геометрични фигури, творческо писане, мисловни карти, линии на времето, табла, лапбук – това  е само малка  част от дейностите, които ученици и ученици реализираха през месец февруари по модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“ по НП „Заедно в грижата за всеки ученик“. Ученици и учители заедно участваха в подготовката на проектите, като децата имаха свобода да творят и реализират своите идейни предложения по различни теми, учейки заедно.

Пет са проектите, по които работи ОУ „Елин Пелин“ през учебната 2020/2021 година. В екипната работа по предметите Български език и литература, Математика, Човекът и обществото, История и цивилизация, География и икономика, Човекът и природата между началните учители и учителите от прогимназиалния етап се осъществява планиране на обучението и използване на резултатите от дейността на учениците за опознаване на техните възможности и заложби. В съвместни учебни часове се провеждат дейности, свързани с компенсиране на липсата на приемственост между отделните образователни етапи. Планираните и проведени уроци с „гостуващи учители“, разработените материали подпомагат по-плавния преход от IV към V клас. Обменят се  добри практики между педагогическите специалисти, разширяват се познанията за възрастовите особености на учениците, за да се осъществи на практика реална   помощ. Показват се възможностите на екипната работа на учителите при планиране и реализиране на различни подходи в обучението,

В часовете по проекта ученици и учители заедно участват в изпълнението на дейностите. Целта е да бъдат партньори в класната стая и чрез проектния метод и  интегрирането на компетентности между отделните дисциплини учениците да надграждат своите знания и компетентности по учебното съдържание, да се улесни прехода между начален и прогимназиален етап на основното образование.