Квалификация м. септември-октомври 2023г.

Тема на обучение Място на провеждане Период на обучение Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.
Тържествена програма „Граждани на света“ Пазарджик 22-24.09.2023г. 9.30 ч. Форум „Достойни за България“-Пазарджик 1
Обучения  на специалисти от екипите за подкрепа на личностно развитие от детските градини, училищата и центровете за функционална оценка на децата и учениците със СОП и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца.“ Банкя 27.09.-29.09.2023г. 14.00-12.30 ч.; 9.00-17.00 ч. Проект „Подкрепа за приобщаващото образование НЦПКПС-Банкя 2
Обучения за учители по химия и опазване на околната среда, преподаващи по актуализирани учебни програми в прогимназиален етап, 5-7 клас. Банкя 29.09.2023-1.10.2023г. 14.00-12.30 ч.; 9.00-17.00 ч. НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ НЦПКС-гр. Банкя 1
Обучения на специалисти от екипите за подкрепа за лчиностно развитие от детските градини, училищата и центровете за прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания Банкя 2-4.10.2023г. 14.00-12.30 ч.; 9.00-17.00 ч. Проект „Подкрепа за приобщаващото образование НЦПКПС-Банкя 2
„ТОЛЕРАНТНОСТ СРЕЩУ ТОРМОЗ И АГРЕСИЯ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ“ Ахелой 15-16.09.2023г. 17.30-19.00; 9.00-17.00 Клас-А3; ХОТЕЛ Марина Кейп-Агелой 85
„Интегриране на роботика в началното училище за формиране на ключови компетентности и реализиране на активно учене“. Конферентен център Флора Бургас 5.10-6.10.2023 9.00-17.00 Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас. 13