Квалификация на педагогическите специалисти м.януари 2023г.

Тема на обучение
Място на провеждане
Период на обучение
Начален и краен час
Наименование на обучителната организация
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.
„Интегриран подход в обучението по науки – STEM в училище“
Онлайн обучение
12-13.01.2023г. януари –
09:00 часа
Програма „Училище за пример“, фондация „Заедно в час“
3
„Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/ в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя “
НЦПКС Банкя
23-25.01.2023г.
23.01.2023-14.00 ч. до 25.01.2023г. 12.30 ч.
Проект „Подкрепа за приобщаващото образование“
1