Квалификация 15.03.2024-30.04.2024г.

Тема на обучение Място на провеждане Период на обучение Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.
Модели на работа с родители за превенция на агресията в училище х-л Силвър Хилс гр. Смолян 15-17.03.2024 КЛАС-АЗ ЕООД 74 участника
Стратегии и техники за формиращо оценяване на учениците в контекстанна компетентностния подход НЦПКПС – гр. Банкя 15-17.04.2024 14:00-12:30 1
Сензорна интеграция – фактор в ранното детско развитие, теория и практика онлайн 23.4.2024 09:30 – 16:30 Национален институт за образование и приобщаващи политики 1
Анимативният подход в обучението по ФВС при прилагане на новите учебни програми гр. Елхово 26-27.04.24 13:00 – 12:00 Университет Проф. д-р Асен Златаров 1
Разпознаване и превенция на гнева и агресията в училище. Форми и методи на противодействие СУ Св.св. Кирил и Методий гр. Бургас 26.4.2024 9:00 Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 1
Ефективно управление на училищните дейности, в зависимост от образователната среда и спецификите в училището х-л Бест Уестърн плюс Премиум иин к.к. Сл. Бряг, гр. Несебър 24.04.2024 – 25.04.2024 14:00 – 17:30 и 09:00 – 11:45 Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 1
Супервизия при наставничеството на новоназначените учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие. гр. Банкя 24.04.2024-26.04.2024 14:00-12:30 Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти 1