Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

НЕОБХОДИМИ ДОКУМНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1 КЛАС 2018/2019

При записването е необходимо да се носят и представят:     

 - Копие от акт за раждане на детето.

 - Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група. 

 - Документ за местоживеене (удостоверение за настоящ адрес от Община Бургас или представяне на лична карта за справка).

 - Документи, доказващи наличието на обстоятелства за ползване на допълнителен брой точки при кандидатстването: дете със СОП; дете – сирак (полусирак); документ от ТЕЛК; дете – близнак; за брат или сестра в училището - копие от акта за раждане, документ от работодател.