Обмен на добри педагогически практики в ОУ „Елин Пелин“

Вътрешноучилищна квалификация и кръгла маса на теми: „Приобщаващо образование“, „Културно наследство“, „Тормоз на връстници“ се проведоха в ОУ „Елин Пелин“-Бургас. Дейностите са по проект 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094128 „Заедно учим, творим и мечтаем“ по програма „Еразъм+“. Учители, участвали в мобилностите, споделиха професионален опит и добри педагогически практики с преподавателите от ОУ „Елин Пелин“.

На проведена кръгла маса те дискутираха теми, методи, похвати за работа и обучение в сферата на приобщаващото образование, културното наследство и превенцията на тормоз в училищна среда. Учителите демонстрираха редица нови идеи и методи за работа, в резултат на успешното им участие по проект Еразъм+ в Анталия. В хода на дискусията, присъстващите изказаха своето мнение, че участието в международни квалификационни дейности дава възможност за повишаване на педагогическите, езиковите и дигиталните компетенции на преподавателите. Запознаването с нови подходи за преподаване е възможност за подобряване и разнообразяване на процеса на учене, мотивиране на учениците за постигане на по-добри образователни резултати и внедряване на иновации в училищното образование.

С проведената инициатива педагогическият екип на ОУ „ Елин Пелин“ за пореден път доказа, че мотивацията за развитие в професионален аспект е ключът за успех в образователния процес.