Обмен на добри практики  в ОУ „Елин Пелин“ по НП „Иновации в действие“

ОУ „Елин Пелин“-Бургас, посрещна учители от ОУ „Васил Левски“-гр. Разград и ОУ „Г. С. Раковски“- с. Оризаре по Национална програма „Иновации в действие“. Целта на посещението, което се  състоя в периода 13-14 май 2021 г.,  бе споделяне на добри практики и обмяна на опит. Срещата беше открита от г-жа Пепа Запрянова-директор на ОУ „Елин Пелин“, която благодари на гостите за възможността заедно да обменят идеи в областта на иновациите в образованието. На гостите бяха показани презентации за ОУ „Елин Пелин“ и действащите иновации „Граждани на света“ и „Активно учене V3”.

Програмата за посещение на място включваше наблюдение в учебни часове по френски, испански език в 1. клас и български език и литература и математика в прогимназиален етап 5., 6., 7. клас. Гостите имаха възможност да наблюдават уроци в реална обстановка  от иновацията „Активно учeне 3V”. Учениците, разпределени в три групи от три класа, провеждат учебен час по едно и също време. Учителите от Разград и Оризаре бяха впечатлени от структурата на учебния процес, учебната програма, начина на разпределение по групи на учениците  в края на всеки срок и желанието и силната мотивация за работа на учители и ученици от ОУ „Елин Пелин“. Учениците от 1. клас показаха на гостите с какво задоволство изучават  чужди езици по метода учене чрез преживяване и виртуална класна стая, развиване на езиковите умения чрез песни, танци и  забавни игри.

Гостите имаха възможност да проследят и реализацията на иновацията „Активно учене 3 V” в електронна среда, като наблюдаваха уроци по математика на групите V3 и  V1 в 7. клас. Работата по иновативния проект беше представена и в присъствена форма на обучение в часове за допълнителна подготовка в 5. клас и общообразователна подготовка по математика и български език и литература в 6. клас. По време на посещението бяха представени всички възможности за работа и обучение по този модел, в който целта е всеки ученик да надгражда своите компетентности според потребностите си. Гостите имаха възможност да дискутират всички  представени уроци с преподавателите, да сравняват в реално време работата в трите скорости на обучение, тъй като наблюдаваха паралелно уроците в трите групи чрез жива връзка заради спазване на епидемиологичните мерки в  ситуация на COVID-19. Бе направено обсъждане и дискусия на уроците между учителите и гостите.

Посещението завърши със среща с цел обмяна на опит и добри иновативни практики и дискусия на тема „ MS – Teams като среда на обучение“. Проведени бяха и дискусии по други въпроси като:

  • Има ли иновации в образованието?,
  • Готови ли сме да променим модела на класната стая?,
  • Кои са положителните и отрицателните страни, новите възможности и предизвикателствата, пред които се изправяме.

В неформална обстановка и преки разговори учителите от трите училища заедно споделиха   опита и впечатленията си от работата  в областта на иновациите. Гостите се впечатлиха както от представените уроци, така  и  от  сградата на нашето училище, спортните площадки и съоръженията в тях. Те изразиха възхищението си както от отличната образователна среда в ОУ „Елин Пелин“-Бургас, така и от оказаното гостоприемство.

Общата цел на НП „ Иновации в действие“ е пряка и целенасочена подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, за нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, да популяризират и мултиплицират  своите иновативни практики и продукти.