Образование за утрешния ден за 2022/2023 учебна година

 

През учебната 2022/2023 година ОУ „Елин Пелин“ продължава реализирането на  проект “Образование за утрешния ден” чрез осъществяване на  Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Целта е да се даде възможност за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали.

Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на лесно достъпни платформи и мобилни приложения; намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

През настоящата учебна година в ОУ „Елин Пелин“ ще се провеждат занимания по интереси в клуб „Програмиране в Python“ с ръководител г-жа Росица Андинова. В групата участват 13 ученици от V клас.Дейностите ще се реализират в периода 01.12.2022 – 30.06.2023 година, като включват 70 учебни часа. Основните цели на работата в клуба са овладяване на основни понятия за работа с Python, прилагане на усвоените знания в практически задачи,основни  инструменти и функции в Python.

Очакваните резултати от реализирането на Дейност 6 по проект са повишаване на дигиталната компетентност на учениците в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности, разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието, развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ.

Повече информация за проекта:
https://oud.mon.bg/