Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Образци на документи

Заявление за освобождаване до три учебни дни от класен ръководител

Заявление за освобождаване до седем учебни дни от директор

НЕОБХОДИМИ ДОКУМНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1 КЛАС 2018/2019

Заявление за записване от 2 до 7 клас

Молба за издаване на удостоверение за преместване

Декларация за целодневно обучение

Декларация за прибиране от училище

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Декларация за информирано съгласие

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ

Страници