Обществена поръчка за доставка на учебници за 2020/2021 година

Декларация по чл. 54

Декларация по чл.54

Деклараця по чл.313

Декларация по чл. 313

Решение за обществена поръчка

Решение за обществена поръчка

Техническо предложение

Техническо предложение

Ценово Предложение

Ценово Предложение

 

ПОКАНИ

АРХИМЕД 2 ЕООД БИТ И ТЕХНИКА ООД ИЗКУСТВА ЕООД ПРОСВЕТА АД КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД С.А.Н. ПРО ООД

 

Единен Европейски Документ за Обществени Поръчки

ЕЕДОП