Обществен съвет – членове

Димитър Вълков Георгиев – председател на Обществен съвет.

Иваничка Венциславова Костадинова – протоколчик на Обществен съвет.

Членове:

Веселина Таралова

Жанина Светомирова Кесова

Десислава Димитрова Войкова

Ренета Тодорова Димитрова

Радостина Денчева Стамова