Онлайн преподаването в Европа събра учители от България, Румъния и Испания по мобилности на Еразъм+

Четирима учители от ОУ „Елин Пелин“-Бургас участваха в обучение на тема „ONLINE TEACHING Supporting teachers to face the new frontiers of the digital transformation“/   „Онлайн преподаване. Подпомагане на учителите да се изправят пред новите граници на дигиталната трансформация“/ по проект на Еразъм + 2021-1-BG01-KA122-SCH-000018924 „Партньорство за интелигентен растеж“ в Суверато Италия. В рамките на мобилността преподавателите имаха възможност да се запознаят с онлайн преподаването като средство за обучение на бъдещите поколения за нови умения, за да се използва мрежата по подходящ начин, като учениците са създатели, а не пасивни потребители на продуктите и знанията, придобити от онлайн пространството. В рамките на курса педагогическите специалисти обмениха опит с използването на различни дигитални платформи в образователния процес, споделиха добри практики и стратегии с учители от Испания и Румъния. Участниците в мобилността представиха опита си в обучението в електронна среда от разстояние в своите страни. Те придобиха компетентности и умения за обучение с дигитални средства, разграничаване на инструментите и разбиране на добрия баланс. Подобриха инициативността и предприемчивостта,  чуждоезиковите си и дигитални компетенции. Учителите посетиха различни учебни институции в Суверато и се запознаха с културата и образователни системи в Италия и други страни.

В трите мобилности по проект на Еразъм + 2021-1-BG01-KA122-SCH-000018924  „Партньорство за интелигентен растеж“ на стойност 26 610 евро участват 12 учители. Целите на проекта са училището да е привлекателно за младите хора чрез баланс между приобщаване, новаторство, партньорство и дигитално бъдеще, които са взаимосвързани страни от развитието на образованието; повишаване на професионалните умения и компетентности на участниците в областта на новите предизвикателства и възможности; изучаване на методи за неформално учене и тяхното прилагане в образованието. Чрез мобилностите се насърчава обменът на добри практики и идеи в областта на педагогиката чрез внасяне на европейски модели, подходи за усъвършенстване на начина, вида, съдържанието и средата на обучение.