ОУ „Елин Пелин“ – домакин по Национална програма “Иновации в действие“

ОУ „Елин Пелин“ – домакин по Национална програма “Иновации в действие“

 Учениците – изследователи, учени и творци.

 

За трета година ОУ „Елин Пелин“-Бургас участва в Национална програма „Иновации в действие“ – дейност за „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“. Партньори и гости по проекта са ОУ „Стою Шишков“-гр. Смолян, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“-с. Смилян, ОУ „Никола Вапцаров“ – с. Црънча. Пред участниците бяха представени иновативните проекти „Науки без граници“, „Граждани на света“, „Активно учене 3 V”.

НП „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на добри практики и между училищата. В периода 27 – 29 април ОУ „ Елин Пелин“ бе домакин на работна визита за обмен на идеи, опит и иновативни практики с участието на представители от трите училища от област Смолян-партньори по националната програма.

В следобедните часове на 27 април г-жа Пепа Запрянова – директор на ОУ „Елин Пелин“  посрещна гостите в училището по стар български обичай. След това им представи педагогическия колектив и ги запозна с историята и традициите на училището. Г-жа Мариана Георгиева, заместник- директор, представи иновативните проекти на ОУ “Елин Пелин” и  разказа как се е стигнало до решението да се въведат различните иновации в училището.  Гостите се включиха в дискусия, зададоха въпроси  и споделиха своя опит. Споделени бяха и намеренията за съвместно бъдещо развитие в областта на образованието чрез работа по проекти, модерна материална база, професионален учителски екип, иновативни уроци и творчески изяви. След опознавателната среща бяха демонстрирани иновативни педагогически методи.

Гостуващите партньори наблюдаваха четири открити практики, с които бе финализирана проектно-изследователска дейност  на участниците в обмена.

На 28 април с открит иновативен урок по иновативен проект „Науки без граници“ на тема  „Седемте чудеса на света“ с ученици от V клас с преподавател Росица Шишманова бе открит и STEM център за технологии в креативните индустрии в ОУ „Елин Пелин“. Петокласниците демонстрираха на гостите знанията си по история и география чрез дигиталните технологии като участваха в екипни задачи, виртуални викторини и игри, създадени с помощта на различни приложения. Децата и учителите посетиха чудесата на света с 3D филми, показаха знания и упоритост в игри чрез интерактивен под, обиколиха пирамидите в Египет 3 D очила. В края на часа учениците се превъплътиха в сценаристи, режисьори, видеоператори и журналисти. Те показаха на своите гости пирамидите, отведоха ги в света на медиите с въпроси и дискусии за мястото на дигиталните технологии в учебния процес, прочетоха послания по белите дъски в STEM центъра, написани от г-жа Йорданка Ананиева- заместник-кмет на Община Бургас, г-жа Валентина Камалиева-старши експерт в РУО – Бургас, г-жа Цонка Печилова – директор на ОУ „Стою Шишков“, г-жа Лиляна Балийска – директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, г-жа Мануела Терзиева-преподавател в ОУ „Никола Вапцаров“, г-жа Елена Кокаларова – председател на Училищното настоятелство на ОУ „Елин Пелин“ и г-н Димитър Шишманов – председател на Обществения съвет към училището.

Учители от училището домакин, както и гости от училищата партньори по НП „Иновации в действие, споделиха добри практики в обучението по математика. Те наблюдава открит урок по предмета в VII клас по иновативен проект „Активно учене 3 V“ с преподаватели Йорданка Стефанова, Мирослава Стоянова и Петя Петрова. Представеният опит бе свързан с прилагане на компетентностен, интердисциплинарен и индивидуален подход, интегриране на информационно-комуникационните технологии с цел повишаване на мотивацията за учене, надграждане на дигиталните, езиковите и интеркултурните умения, насърчаване на логическото мислене и стремежа за изява, съвместното и екипно преподаване.

На 29 април  програмата за мобилност по НП “Иновации в действие” продължи с два открити иновативни урока в ОУ “Елин Пелин”. Учениците от I д клас и техният учител г-жа Андреана Георгиева показаха нагледно в открития урок по предмета  “Родинознание” как се работи в екип, интегриране на знания и междупредметни връзки в учебния процес. Във връзка с темата “Сезони ” бяха показани 3D модели и интересни анимации, първокласниците отговориха на поставените въпроси и изпълниха интересни интерактивни задачи чрез неформално общуване, учене чрез преживяване в позитивна образователна среда.

За следващия открит урок участниците в мобилността се преместиха в „STEM центъра – науки без граници“, където г-жа Венета Димитрова показа задно с учениците от II е клас интердисциплинарен урок по математика и френски език. По време на учебния час, използвайки дигиталните технологии и работата в екип, второкласниците  преговориха и приложиха на практика знанията си по математика. Демонстрираха знанията и езиковите си умения по френски език. Бяха поставени в ситуации от реалния живот, в които да използват  наученото по математика, като отговарят на чуждия език. Учениците показаха как заедно със своите учители учат, творят мечтаят в ежедневната им учебна работа.

По време на тридневната мобилност по НП “Иновации в действие” освен участието в кръгли маси, работни срещи и дискусии,  участниците посетиха и откриването и на Флора Бургас 2022г. с темата „Изкуство от цветя“.

Във всички дейности, по време на обмена на добри практики по НП „Иновации в действие“ в ОУ „Елин Пелин“, в активна позиция по отношение на учебния процес бе поставен ученикът – изследовател, учен или творец.

В три поредни дни, чрез работни срещи и неформални разговори, участниците обмениха впечатления и идеи, възможностите и предизвикателствата, които поставят пред училищата образователните иновации. Те обсъдиха ролята за създаване на пълноценни сътрудничества, чрез които учебният процес да развива потенциала на всеки учащ. В дискусиите се направиха анализи на различни аспекти от иновативните практики и педагогическото взаимодействие. Интерактивният формат и ангажираното участие на гостите завърши с пожелания за повече събития, които да инициират диалог и съвместна работа между различните училища, както и да осигуряват подкрепа на екипи за обмен на добри практики.