Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Планове

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ - 2016-2018

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ - 2016/2017

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН ”- БУРГАС - В СИЛА ОТ 15.09.2017Г

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2016/2017 година

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ ГРАД БУРГАС ЗА 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

Годишен комплексен план за учебната 2015/2016 година

Дневен режим

Страници