Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Правилници

БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ И ТРУД - 2017/2018

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в ОУ "Елин Пелин" - Бургас

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО 2016/2017

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – БУРГАС 2016 – 2020 Г.

П Р А В И Л Н И К пропусквателен режим

Програма за превенция от отпадане

РАМКОВ ПРАВИЛНИК - Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Страници