Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Правилници

БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ И ТРУД - 2017/2018

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в ОУ "Елин Пелин" - Бургас

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО 2016/2017

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – БУРГАС 2016 – 2020 Г.

П Р А В И Л Н И К пропусквателен режим

Програма за превенция от отпадане

РАМКОВ ПРАВИЛНИК - Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Страници