Превенция на тормоза в ОУ „Елин Пелин“- Бургас

Превенция на тормоза в ОУ „Елин Пелин“- Бургас

ТОЛЕРАНТНОСТ СРЕЩУ ТОРМОЗА И АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

 

86 педагогически специалисти от ОУ „Елин Пелин“ участваха в квалификация за превенция на тормоза в училище. В рамките на два дни те дискутираха добри практики, методи и техники за работа в агресивна среда.

Гости и лектори на обучението бяха доц. Надежда Калоянова и доц. Златка Димитрова-преподаватели в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас. Учителите коментираха приобщаваща училищна и учебна среда, инициативи за сътрудничество между семейство и училище. Чрез ролеви игри и психодрама преподавателите обмениха знания и показаха на практика как биха се справили с реален и онлайн тормоз и проблеми сред учениците . Те дискутираха различни казуси за дезинформация и фалшиви новини, начини за разпознаване на дете с проблем в интернет,  как да му се  помогне, към кого да се обърне за помощ.

Първият ден обучението започна с кръгла маса и вътрешна квалификация „Тормоз и сегрегацията на ученици. Проявления на тормоза и агресията в реалното и виртуалното пространство“. Учителите, участващи в обучителни курсове по проект Еразъм 2022- BG01-KA122-SCH-000094128 „Заедно учим, творим и мечтаем“,  запознаха присъстващите  с резултатите от въвеждането на добри практика за превенция на тормоза и агресията в образованието сред учители, ученици и родители. Г-жа Наталия Пенева-педагогически съветник и г-жа Ирена Кошничарова-психолог в учебната институция, представиха програмите, мерките и  успешните практики, въведени в училището, за превенция на тормоза,  запознаха колегите с алгоритъм за противодействие и справяне с различни ситуации.

В квалификационния курс „ТОЛЕРАНТНОСТ СРЕЩУ ТОРМОЗ И АГРЕСИЯ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ“ доц. Калоянова и доц. Димитрова представиха пред учителите  методика за превенция и разрешаване на случаи на агресия, съобразена със спецификата на възрастния учащ – знания, ориентирани към практиката, следване на авторитета, модулно разделяне на сесиите и учене чрез правене и преживяване.
Учителите дадоха висока оценка на преминалото обучение и споделиха желание и нужда от повече подобни неформални срещи. Особено внимание предизвикаха обсъжданите практически казуси.
Педагозите коментираха, че тормозът в училище е сериозен проблем и трябва да бъде разпознат като такъв. Те допълниха, че част от предотвратяването на тормоза е да се насърчи една по-всеобхватна среда, която е приобщаваща и релационна. Според тях това започва от учителя в класната стая – например учебни подходи, при които учениците научават междуличностни умения като назоваване на емоциите, редуване, ролеви игри за справяне с конфликти.

По време на обучителния курс бяха представени случаи на  специфични проявления на тормоза и агресията в реалното и виртуалното пространство чрез разпознаване на новини, реклами и клипове, провокиращи насилие и  насаждащи предразсъдъци, език на омразата. Дискутираха се теми като трансформация на ценностните ориентации в дигиталния свят – сблъсък между поколенията, сблъсък с различието, игри и упражнения за развиване на рефлексия по чувствителни теми, отнасящи се до различията между поколенията, дискриминация, стереотипизация, предразсъдъци. Обучението разгледа в модул и темата за толерантността  – граници и измерения във виртуалния и реалния свят както и  методически модели за развиване на толерантност, недискриминация, търпимост и превенция на агресивно поведение.

В края на обучението педагогическите специалисти, разделени на групи,  разработиха проекти предложения за стимулиране на ценностните ориентации и толерантността в училищна среда – виртуални и реални модели, които да бъдат обединени в училищна програма.