ПРЕДСТОЯЩИ КВАЛИФИКАЦИИ НА ПЕДАГОЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ М.АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2022Г.

Тема на обучение Място на провеждане Период на обучение Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.
Динамична класна стая в началното училище за ефективно образование и формиране на контекстни умения. Прилагане на динамичен модел с интегрирано интердисциплинарно учебно съдържание в учебния процес в началното училище. Културен център „Морско казино“-Бургас 30.08.-31.08.2022г. 9.00-18.30 ч. Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти, към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас 5
Обучение за работа на дете и ученик по конкретен случай, за определяне на нивата на допълнителна подкрепа и предоставяне на допълнителна подкрепа, за прилагане на стандарти на логопедичната работа НЦПКПС-гр. Банкя 02.09-04.09.2022г. 02.09.2022-14.00ч.-04.09.2022г. – 12.30 ч, НЦПКПС, проект „Подкрепа за приобщаващото образование“ 1
Обучение по STEM – технологии Регионална библиотека-гр. Бургас 03.09-04.09.2022г. 9.00-13.00 ч. Организирано от Община Бургас 4
Програма по краезнание „Моят град Бургас-обучение по краезнание КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“-Бургас 09.09.2022г. 9.00 ч. Център „ Интерактивно обучение“ ЕООД -гр. Варна с обучител доц. д-р Захарий Дечев 3
„Обучението по физическо възпитание и спорт в дигитална среда“ ПГЕЕ „Константин Фотинов“ – гр. Бургас 10.09.2022г. 9.00 ч. Доц. Николай Цанков – ДИПКУ-Стара Загора 1
Първокласно начало – виртуална и добавена реалност-учители 3 клас Експозиционен център

„Флора“, град Бургас

08-09.10.2022г. 9.00-18.30 ч. Департамент за квалификация и професионално

развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас

6