Прием след завършен VII клас

  График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020 – 2021 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
Заповед за утвърждаване на Държавен план прием за Област Бургас Заявление за проверка на способностите Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас ЗАЯВЛЕНИЕ за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас ЗАЯВЛЕНИЕ за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

 

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

27.05 – 29.05.2020 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 08.06.2020 г. вкл.

3

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)
09.06.2020 г., 09:00 часа
11.06.2020 г., 09:00 часа
17.06.2020 г., 09:00 часа
4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт
22.06.2020 г.
23.06.2020 г.
24 – 25.06.2020 г., вкл.
5 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 26.06.2020 г., вкл.

6

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2020 г. вкл.

7

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07 – 05.07.2020 г. вкл.

8

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2020 г. вкл.

9

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 до 16.07.2020 г.

10

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2020 г. вкл.

11

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2020 г. вкл.

12

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2020 г.

13

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 – 27.07.2020 г. вкл.

14

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2020 г.

15

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020 г.

16

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

03.08.2020 г.

17

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.

18

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2020 г. вкл.