Програма

ПРАВИЛНИК
ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС

 

І.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Настоящият правилник регламентира правилата за работа на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза – Училищно Настоятелство при ОУ „Елин Пелин” – Бургас

Чл.2. С този Правилник се определят правилата и редът за извършване на дейности, за набиране и разходване на средства.

 

ІІ.ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.3. Основна цел на Сдружението е подпомагане развитието на учебния процес, подобряване материално-техническата база, социално-битовите условия на ученици и учители  и квалификация на учителите.

Чл.4. Средствата за постигането на целите са регламентирани от устава на Сдружението.

Чл.5. Цялостната дейност на Сдружението трябва да е подчинена на постигане на целите му.

 

ІІІ.НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА

Чл.6.(1) Настоятелството набира средства, които са необходими за постигане на определените в устава цели от членски внос и имуществени вноски от членовете, от организиране на сътезания, както и от дарения от местни и чуждестранни юридически и физически лица.

(2) Настоятелството набира средства от педагогически услуги, провеждани с ученици от училището на територията на училището.

(3) Настоятелството набира средства от участие в организирани от държавата, български или международни организации програми за финансиране и подпомагане на дейности, съответстващи на определените в устава цели, при спазване на закона и влезлите в сила за България международни актове.

Чл.7. (1) Размерът срокът за внасянето на членския внос   се определят с решение на Общото събрание.

Чл.8.  Размерът на таксата правоучастие в организираните от УН  състезания се определят от УС на УН

 

Чл.9. (1) Даренията от физически или юридически лица, в случай че са финансови се превеждат по сметката на Сдружението или в касата, като за това се издава Акт за дарение.

(2) 25 % от средства на фирмите, провеждащи педагогически услуги на територията на училището, се превеждат ежемесечно по сметката на Сдружението, като за това им се издава фактура.

(3) Дружеството е длъжно да обяви в ДАНС всички дарения над 5000 лв. Чл.15.(1) Общото събрание приема основните насоки и годишните програми за дейността на настоятелството по предложение на Управителния съвет.

(2) Общото събрание контролира изпълнението на годишните програми.

Чл.16.(1) Управителният съвет ръководи непосредствената дейност по изпълнение на годишните програми на настоятелството.

(2) Управителният съвет взема решения относно набирането на средства за дейността, разпореждането с имуществото и извършването на всички други актове и действия за постигане целите на настоятелството, в съответствие с устава и решенията на Общото събрание.

Чл.17.(1)Общото събрание приема отчет за дейността на настоятелството.

(2) Отчетът по ал.1 се съставя от Управителния съвет и се предоставя на разположение на членовете на настоятелството в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на общото събрание до неговото провеждане.

Чл.18. (1) В началото на всяка учебна година Управителния съвет изготвя отчет за дейността.

(2) Отчетът трябва да съдържа данни относно:

– осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на настоятелството и постигнатите резултати;

– размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

– финансовия резултат.

 

(3) Докладът за дейността на настоятелството е публичен и се публикува в сайта на училището.

 

ІV.БЮДЖЕТ

Чл.19. Управителния съвет изготвя бюджет на Сдружението в началото на учебната година

Чл.20. Сдружението приема бюджета на Общо събрание.

 

V.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ ЛИЦА

Чл.21. Облагодетелствувани лица от дейността на Сдружението могат да бъдат:

(1) Училището;

(2) Възпитаници на училището – с цел подпомагане техни изяви или социално-битови условия;

(3) Служители на училището – с цел подпомагане техни изяви, допринасящи популяризиране на училището.

 

VI.НАЧИНИ НА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАНИТЕ ЛИЦА.

Чл.22. Сдружението безвъзмездно разходва средствата си в полза на облагодетелстваните лица, насочено към реализиране целите определени от Устава.

Чл.23. Управителният съвет на Сдружението разглежда предложения за разходване на средства в полза на облагодетелствуваните лица на ежемесечните си заседания .

Чл.24. Предложение по предходнния член могат да правят:

(1) Членове на Сдружението в деня на самото заседание;

(2) Служители на Училището – чрез писмена молба до Управителния съвет, подадена в едноседмичен срок преди заседанието;

(3) Възпитаници на Училището – чрез писмена молба до Управителния съвет, подадена в едноседмичен срок преди заседанието.

 

Чл.25. Управителният съвет оценява всяко едно от постъпилите предложение по:

(1) Степен на важност:

– текущи проблеми, свързани с дейността на училището;

– подобряване и увеличаване материално-техническата база;

– подпомагане социално слаби деца-възпитаници на училището;

– извън-класни форми на работа с учениците

(2) Съобразно финансовите си възможности.

 

Чл.26.(1) Решенията по предходния член се вземат с мнозинство от 1/2 от всички членове на Управителния съвет, като се гласува за всяко предложение по отделно.

(2) Не се допуска групово гласуване на предложения.

Чл.27. В едноседмичен срок след провеждане на заседанието УС предоставя гласуваната сума на облагодетелствуваното лице, като същото се задължава да удостовери изразходването й по предназначение представяйки редовен платежен документ.

 

VІI. ПАРТНЬОРСТВО И УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ

Чл.28. (1) Всеки от членовете на УС има право да предлага включване на Сдружението с проекти в програми, както и участието в такива като партньори.

(2) Програмите, в които сдружението може да се включва са единствено такива, които могат за подпомогнат постигане целите на сдружението. Управителния съвет няма право да кандидатствува по програми с цел генериране лични облаги или с търговска цел.

(3)Управителният съвет на Сдружението обсъжда на заседания постъпилите предложения и взема решение относно:

– включването или не в предложената програма;

– размерът на средствата с които ще се включи, ако е необходимо съфинансиране;

– екипът за разработка и осъществяване на проекта, неговите отговорности и възнаграждението му.

 

(4) Решения по предходната алинея се вземат с пълно мнозинство.

Чл.29. Управителният съвет определя човекът или организацията, които ще разработват проектът за кандидатстване по избраната програма.

Чл.30. При одобрение на проект, Управителния съвет определя ръководителя на проекта и неговото възнаграждение. Ръководството на проекта носи пълната отговорност за реализацията, екипът, който ще работи и крайните резултати.

 

VІІI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.31. Членовете на Сдружението и Управителния съвет работят безвъзмездно.

 

  1. ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.32. Управителният съвет на Сдружението провежда своите заседания  не по-малко от веднаж на два месеца.  Датата на заседанията се обявява на сайта и на информационното табло на училището. Всеки член на  УС се информира от секретаря на УН.

 

Чл.33. Извънредни заседания на Управителния съвет могат да се свикват от не по-малко 50 % + 1 от  членовете на Управителния съвет .

Чл.34. Заседание на Управителния съвет се счита за законно проведено, ако присъствуват повече от половината от членовете му.

Чл.35. (1) Всеки член на Управителния съвет на Сдружението има равен глас при вземане на решенията.

(2) В случай на отсъствие,отсъствуващия член може да делегира правото си на глас на друг член на Управителния съвет или заяви гласа си по телефона в реално време на провеждане на заседанието, като за целта бъде предварително уведомен Председателя на Управителния съвет.

(3) Кворумът се установява от председателя на Управителния съвет по списък и се заверява от секретаря и е неразделна част от протокола.

Чл.36. Член на Управителния съвет няма право на глас при въпроси, касаещи:

(1) негов съпруг или роднина;

(2) юридическо лице, в което той е управител или може да наложи или възпрепятствува вземане на решения

 

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл.37. Сдружението води протоколите от всички проведени заседания.

Чл.38. Председателят на сдружението и протоколчика ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието.

 

  1. КОНТРОЛ

Чл.39. В срок до 31.10. Управителният съвет изготвя счетоводен отчет за изминалата учебна година и го представя на Училищното настоятелство за обсъждане и приемане.

Чл.40. В срок до 31.03 Управителния съвет изготвя годишен счетоводен отчет за предходната календарна година и информация за дейността на Сдружението през изтеклата година и го представя на годишното събрание на Сдружението.

Чл.41. В срок до 31.05 на текущата година Председателя  на УС заявява за вписване в Централния регистър заверения годишен отчет, доклада по предходния член и другите предвидени в чл.46, ал.2 от ЗЮЛНЦ документи.

 

ІХ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.42. Промени по текстове на правилника могат да се правят само от Общото събрание и се приемат с квалифицирано мнозинство.

Чл.43. За неуредените от този Правилник случаи, както и относно тълкуването и прилагането на разпоредбите му се прилага Устава на Сдружението и ЗЮЛНЦ.

Чл.44. Настоящият ПРАВИЛНИК е  приет на Общо събрание на Сдружението проведено

27.05.2016 г.