Проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000018924 „Партньорство за интелигентен растеж“  

Проект 2021-1-BG01-KA122- SCH-000018924 „Партньорство за интелигентен растеж“ за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“

 

 Проектът „Партньорство за интелигентен растеж“ е свързан с желанието на училищната общност  от ОУ  „Елин Пелин“- Бургас, за постигане на ново качество на образованието на базата на непрекъснато самоусъвършенстване и квалификация на учителите,  за създаване и прилагане на иновации в полза на развитието на ученика. Целта е чрез мобилности да се създадат умения за повишаване на дигиталните компетентности на учителите в ОУ „Елин Пелин“,  разширяване употребата на дигитални ресурси и въвеждане на иновативни образователни модели. Целта включва и обучение по приобщаващо образование за повишаване на мотивацията на учениците, за развитие на тяхната емоционална интелигентност чрез създаване на климат на сътрудничество и съвместно решаване на проблеми. Проектът предвижда в дългосрочен план приобщаване на ОУ „Елин Пелин“  към партньорство в класната стая между учител и ученици, което ще подобри учебния процес.

Финансова подкрепа: 26 160 евро.

Основната цел на проекта е да направи училището привлекателно за младите хора чрез баланс между приобщаване, новаторство, партньорство и дигитално бъдеще, които са взаимосвързани страни от развитието на образователния процес..

Специфичните цели са:

 1. Повишаване на професионалните умения и компетентности на участниците в областта на новите предизвикателства и възможности.
 2. Изучаване организацията на учебния процес от гледна точка на мобилностите.
 3. Запознаване с извънкласните дейности, тяхната роля и въздействие върху процеса на обучение на партньора.
 4. По-детайлно запознаване с методи за неформално учене и тяхното прилагане в образованието.
 5. Обучения по европейски и международни практики.
 6. Насърчаване обмена на добри практики и идеи в областта на педагогиката чрез внасяне на европейски модели, подходи за усъвършенстване на начина, вида, съдържанието и средата на обучение.
 7. Активна работа по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Дейности:

 • Изготвяне на работна програма за реализиране на проекта.
 • Подготовка и подбор на ползвателите.
 • Сключване на договор с партньора и ползвателите.
 • Организиране и провеждане на мобилностите.
 • Участие в 3 обучителни курса-
 • ОНЛАЙН ПРЕПОДАВАНЕ. Подпомагане на учителите да се изправят пред новите граници на дигиталната трансформация;
 • КОУЧИНГ И МЕНТОРИНГ. Иновативни техники за учители, ментори и възпитатели.
 • УЧЕНЕ НА ОТКРИТО. Учители и изграждане на екип – съвместна работа и изграждане на проекти за сътрудничество .
 • Осъществяване на мониторинг, сертифициране на придобитите знания и умения и компетентности.
 • Популяризиране на резултатите от реализирането на проекта.
 • Изготвяне на отчет от мобилностите.
 • Организиране на периодични работни срещи за отчитане на дейности и средства и решаване на назрели проблеми и конфликти.
 • Използване на всички средства за информираност и публичност.
 • Поощряване на оригинални идеи.
 • Споделяне на опит с екипи, разработвали и реализирали проекти
 1. Results: What results do you expect your project to have?

Резултати:

След приключване на мобилността ОУ „Елин Пелин“- Бургас ще разполага с:

 • Наличие на обучени кадри, които да организират обучението чрез нови и разнообразни методи на преподаване.
 • По-добра подготовка на учениците чрез прилагане на добри практики при обучение.
 • Прилагане на съвременни и разнообразни методи в учебния процес за разкриване пред учениците на възможности, които предлага реалният живот за прилагане на придобитите знания, умения, опит и ценности.
 • Въвеждане на педагогически и технологични иновации в обучението.
 • Образователна книга с планове на уроци в електронна и печатна версия, обмен между учители, публикация в медии, в сайта на училището.
 • Използване на e-Twinning, платформата за популяризиране на резултатите от проекта.
 • Създаване на профили в социалните медии и разпространение на информация за проектните дейности.
 • Социална интеграция на учениците.
 • Намаляване на отсъствията по неуважителни причини от учебни часове, предизвикани поради страх от неуспех.

Процедура за подбор на участници в мобилностите:

 1. Критерии
 • педагогически специалисти в ОУ „Елин Пелин“;
 • завършено висше образование;
 • езикови умения по английски език;
 • опит в ИКТ;
 • допълнителна квалификация;
 • готовност за самоусъвършенстване и прилагане на нови знания;
 • участие в училищни, общински прояви и национални състезания с ученици;
 • прилагане на иновативни методи в обучението;
 • разработване и участие в международни проекти;
 • комуникативни способности;
 • чуждоезикови компетенции;
 • умения за работа в екип.

 

 1. Процедура за подбор
 • Формуляр за кандидатстване по образец;
 • Автобиография; CV в европейски формат;
 • Мотивационно писмо;
 • Оценъчна карта за самооценка;
 • Интервю.

 

Желаещите подават в срок до 4.03. документи за участие в мобилности по проект към Договор № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000018924 Партньорство за интелигентен растеж“.

 

След приключване на приема на документи членовете на комисията  за подбор на участниците в мобилностите  по програма „Еразъм+“ организират интервюта с кандидатите, подали документи за участие.

Кандидатите се уведомяват за дата и място за провеждане на интервюто.

 

 1. По време на интервюто кандидатстващите педагогически специалисти отговарят на въпроси на комисията, свързани с:
 • аргументирана мотивация на кандидата за участие в мобилност;
 • комуникативни умения на педагогическия специалист;
 • готовност за самоусъвършенстване и прилагане на нови знания;
 • прилагане на иновативни методи в обучението;
 • разработване и участие в международни проекти;
 • комуникативни способности;
 • чуждоезикови компетенци;,
 • умения за работа в екип.

Окончателният състав на първия поток от целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.