СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ЗА І СРОК НА 2017/2018 ГОДИНА