Съвет на настоятелството

Десислава Петрова– председател

Маргарита Драганова – заместник-председател

Елисавета Перчемлиева – член

Пенка Гайдарова – касиер

Владимира Влахова – протоколчик