Съвет на настоятелството

Румяна Цветкова – председател

Елисавета Перчемлиева – заместник-председател

Маргарита Драганова – счетоводител

Пенка Гайдарова – касиер

Мариана Георгиева – протоколчик