Съобщение – 7 клас

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020 – 2021 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование от 27.05.2020 до 29.05.2020 г. учениците, които желаят да се явят на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и/или спорт за кандидатстване след завършено основно образование – 7-ми клас, могат да подадат заявленията си в деловодството на училището от 9.00 ч. до 16.00 ч.