Устав

У С Т А В
НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Училищното настоятелство, наричано по-долу за краткост УН, е независимо нестопанско сдружение с идеална цел за подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и материално осигуряване на училището и подлежи на регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Закона за Народната просвета и Правилника за прилагането му; Правилника за устройството и дейността на училищните настоятелства.
Чл. 2. УН включва родители, учители, общественици, бизнесмени и други лица, съпричастни към просветното дело, обединени и водени от собствената си воля и желание, от своята съвест и готовност за напредъка на училището.
Чл. 3. УН се определя като организация за осъществяване на дейност в  общесвена полза.
Чл. 4. УН не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
Чл. 5. Наименованието на сдружението е Училищно настоятелство при

ОУ “Елин Пелин” – град Бургас.

Чл. 6. УН е юридическо лице със седалище гр. Бургас и адрес на управление гр. Бургас, к-с “Меден рудник”, ОУ “Елин Пелин”.
Чл. 7. УН притежава банкова сметка и собствен печат с надпис по овала “Училищно настоятелство” и в средата – ОУ “Елин Пелин” – град Бургас.
РАЗДЕЛ ІІ

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл. 8. Дейността на УН е насочена към обединяване на усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица, за подпомагане и развитие на учебната дейност в ОУ “Елин Пелин”.
Чл. 9. УН осъществява своите функции и задачи самостоятелно и във взаимодействие с училището, държавните и общински органи и организации, обслужващите звена и други юридически и физически лица.
Чл. 10. УН обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на училището, както и за решаване на текущи проблеми, свързани с дейността на учебното заведение.
Чл. 11. УН извършва допълнителна стопанска дейност чрез реализиране на различни финансови проекти – свои и на други организации и използва приходите от дейността за постигане на определените в Устава цели.
Чл. 12. УН подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището.
Чл. 13.    (1) УН съдейства при организиране на ученическото столово хранене, подкрепителна закуска и реализирането на проекти свързани с ученическото хранене.
                (2) УН съдейства за осигуряването на транспорт и други битови условия за учениците и учителите от училището за реализиране на училищни дейности
                (3) УН съдейства за решаване на социално-битови проблеми на учениците;
                (4) УН награждава  ученици, завоювали призови места на състезания, конкурси, олимпиади.
                (5) УН награждава  ученици по решение на ПС.
                (6) УН учреждава награди и стипендии за изявени ученици и класове по решение на ПС.
                (7) УН подпомага дейностите – финансови и организационни, свързани с повишаване  квалификацията на учителите.
Чл. 14. УН подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми във връзка с борбата срещу наркоманиите, религиозните секти и престъпността.
УН участва при определянето на извънкласните и извънучилищните форми на работа с учениците и съдейства за тяхното реализиране.
Чл. 16. УН подпомага и съдейства за включването на родителите при организиране на свободното време на учениците.
Чл. 17. УН съдейства за популяризирането на постиженията на учениците чрез изложби, базари, концерти и други публични изяви.
 РАЗДЕЛ ІІІ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УН

Чл. 18.(1) Членуването в сдружението е доброволно.
            (2) Член на сдружението може да бъде всяко лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав и редовно плаща членски внос.
Чл. 19. Всеки член на УН има право:
            (1) Да участва в дейността на УН и в работата на Общото събрание на УН.
            (2) Да избира и бъде избиран за член в органите на управление на УН.
            (3) Свободно да изразява мнението си по всички въпроси от компетенцията на УН и дейността на училището.
            (4) Да бъде информиран за дейността на УН.
Чл. 20. Всеки член на УН е длъжен:
            (1) Да оказва активно съдействие и да дава своя принос за реализиране целите на УН в съответствие със своите възможности.
            (2) Да спазва Устава на УН.
            (3) Да работи за увеличаване на имуществото на УН и издигане на неговия обществен авторитет
            (4) Да внася определения членски внос.
Чл.21. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или при прекратяване на членство. Упражняването на членски права може да бъде представено  другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 22. Членовете на УН се приемат от Управителния съвет, като се отправя писмена молба до председателя на УН
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 23.(1) Членството се прекратява:
1. Чрез едностранно волеизявление с молба до председателя на УН
2. Със смъртта или поставянето му под пълно запрещение
3. При изключване
            (2) С решение за изключване, което се взема от УС на УН при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решение за изключване може да се обжалва пред общото събрание на УН.
            (3) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на УН. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.
РАЗДЕЛ ІV

ИМУЩЕСТВО НА УН

Чл. 24 Имуществото на УН се състои от пари, вещи, имоти, ценни книжа, право върху интелектуална собственост и други.
ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА УН
Чл. 25. Приходите на УН се формират от:
            (1) Членски внос.
            (2) Доброволни парични вноски на настоятели, преподаватели, служители в училището, родители на ученици и други институции.
            (3) Дарения на вещи, имоти, ценни книжа, средства за производство.
            (4) Завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица.
            (5) Наеми, лихви.
            (6) Културни и образователни дейности с благотворителен характер.
            (7) Договорни отношения със стопански и нестопански организации.
            (8) Чрез разработване на проекти, предложени от финансови донори.
            (9) Курсове и семинари за стопанска дейност, педагогически услуги, състезания с такси за правоучастие.
            (10) Издателска дейност и други.
            (11) Извършването на дейност по този член се подчинява на условията и по реда на законите, които го регулират.
Чл. 26. Сдружението може да придобива движимо и недвижимо имущество.
Чл. 27. (1) Сдружението може да открива сметки в банки.
             (2) Паричните средства от банковите сметки на сдружението могат да бъдат теглени само от Председателя след решение на Управителния съвет.
             (3) Средствата на УН, придобити по реда на заложените в Устава на настоятелството условия, се изразходват за реализиране на неговите цели и задачи чрез решения на Управителния съвет.
Чл. 28. Размерът на членския внос се определя за всяка календарна година по предложение на Управителния съвет след утвърждаване на Общото събрание.
РАЗДЕЛ V

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
 

Чл. 29.

 

Органи на Училищното настоятелство са:

1.      Общо събрание

2.      Управителен съвет

3.      Контролен съвет

Чл. 30. (1) Върховен орган на УН е Общото събрание.
            (2) Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.
ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 31. Общото събрание се състои от всички членове на УН.
Чл. 32. (1) Правомощията на Общото събрания се свеждат до следните функции и задължения:

1.      Изменя и допълва Устава, приема  и други вътрешни актове.

2.      Предлага персонално членовете на Управителния съвет и Контролен съвет, отзовава техни членове при неизпълнение на задълженията им и избира нови на тяхно място, взема решения за търсене на съдебна отговорност от тях при причиняване на вреди на Училищното настоятелство.

3.      Избира и освобождава с обикновено мнозинство Управителен съвет и Контролен съвет.

4.      Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство.

5.      Приема и изключва членове на УН по чл. 32 (1) т.4.

6.      Взема решение за участие в други организации.

7.      Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.

8.      Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос.

9.      Предлага и гласува структурата на управление на УН.

10.  Приема отчета за дейността на Управителния съвет.

11.  Отменя решения на другите органи на управление на УН, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

12.  Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението.

             (2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на УН.
             (3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
             (4) Решенията на органите на УН, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на УН или негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 1 година от датата на вземане на решението.

 

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 33. (1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно. Общото събрание е редовно или извънредно.
            (2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по искане на 1/3 от членовете на УН. Ако в този случай Управителния съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от Съда по писмено искане на заинтересуваните членове.
            (3) Поканата за Общо събрание трябва да съдържа дневен ред, дата, час и място и по чия инициатива се провежда.
            (4) Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в ОУ “Елин Пелин” най-малко месец преди насрочения ден.
            (5) Членовете на УН получават покана за Общо събрание освен по ал.(4) и съобщение по телефон или по пощата на домашен адрес.
            (6) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят в канцеларията на ОУ “Елин Пелин” най-късно два дни преди датата на провеждането.
Чл. 34. На заседание на Общо събрание се изготвя списък на присъстващите членове, които удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.
 КВОРУМ
Чл. 35. Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
Чл. 36. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
Чл. 37. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.
             (2) Решенията за промяна на Устава, преобразуване или прекратяване на УН се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
             (3) По въпроси, които не са включени в обявения дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако от всички присъстващи никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
Чл. 38. За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя и протоколчика на събранието. Протоколите се събират и се съхраняват от секретаря.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
 

Чл. 39. (1)

Управителният съвет е оперативен орган, упълномощен от Общото събрание.
             (2) Управителният съвет се избира от Общото събрание с обикновено мнозинство.
             (3) Мандатът на Управителния съвет е три години.
             (4) Управителният съвет се състои от 9 лица – членове на УН.
             (5) Управителният съвет избира от своя състав Председател на УС, зам. председател, секретар, счетоводител и членове.

 

             (6) Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничения в следващи мандати.

 

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 40. Управителният съвет:
             (1) Организира дейността на УН и носи отговорност за нея.
             (2) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
             (3) Разпорежда се с имуществото и финансовите средства на УН при спазване изискванията на Устава.
             (4) Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на УН.
             (5) Приема и изключва с мотивирано решение членове на УН.
 ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 41. (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя.
             (2) Председателят свиква заседание на УС и при писменото искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от членовете на УС.
             (3) При отсъствие на Председателя заседанието се води от зам. председателя.
             (4) УС може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.
             (5) Присъстващо е лице, с което има телефонна връзка. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от Председателя на заседанието.
             (6) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
             (7) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележка и възражения за това от всички членове на УС.
             (8) За заседанията на УС се водят протоколи, които се подписват от Председателя на УН и секретар – касиера.
 

 

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 42. (1) Членовете на УС носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на УН.
             (2) Всеки от членовете на УС може да бъде освободен от отговорност, ако Общото събрание  установи, че няма вина за настъпилите вреди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл. 43. (1) Председателят:

1.      Представлява УН пред държавните и общински органи, обществени организации и пред други юридически и физически лица.

2.      Организира дейността на УН.

3.      Предлага или взема управленски решения, които се одобряват от УС.

4.      Докладва на УС за осъществени обстоятелства, касаещи дейността на УН.

5.      Участва в работата на Педагогическия съвет.

             (2) Зам. председателят поема функциите на Председателя по време на негово отсъствие.
Чл. 44. Секретарят на Управителния съвет:

1.      Води протоколите или назначава протоколист за заседанието на УС.

2.      Оформя и пази документацията на УН.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл. 45. (1) Общото събрание избира Контролен съвет от трима души.
             (2) Контролният съвет представя на Общото събрание доклад за финансовата дейност на УН, извършва финансови ревизии и може да сезира компетентните органи.
 ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл. 46. До края на м. март УС съставя за изтеклата година счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на Общото събрание.
Чл. 47. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на УН и се разяснява годишния счетоводен отчет.
КНИГИ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
Чл. 48. (1) УН има протоколни книги за заседанията на Общото събрание и заседанията на Управителния съвет, и всички други книжа, изискуеми пред Закона за счетоводство и данъчните закони.
             (2) УН води книга на членовете си, в която се записват имената и адресни данни.
 ГЛАВА VІ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 49. Училищното настоятелство се прекратява:

1.      По решение на Общото събрание.

2.      При обявяването му в несъстоятелност.

3.      С решение на Окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл. 50. (1) При прекратяване на УН се извършва ликвидация.
            (2) След ликвидация цялото имущество и наличните финансови средства остават в полза на ОУ “Елин Пелин” – Бургас
            (3) След ликвидация, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване в БОС.

 

Уставът на  УН  е приет на Общо събрание, проведено на 30.01.2002 г. от 18, 00 ч. в сградата на ОУ “Елин Пелин” – Бургас.

Промените в Устава  на  УН  са   приети на Общо събрание, проведено на 27.05.2016 г от 18, 30 ч. в сградата на ОУ “Елин Пелин” – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА  ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

 

СЕКРЕТАР:

МАРИАНА КАЛЕВА ГЕОРГИЕВА