Учители от ОУ „Елин Пелин“ представиха добри практики по програма „ Еразъм+“

Учителите от ОУ „Елин Пелин“ представиха добри практики, усвоени по време на мобилности по проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000018924 „Партньорство за интелигентен растеж“ по програма „Еразъм+“ във форум на тема „Учителят – треньор и ментор. Дигитална трансформация“ в курортен комплекс Слънчев бряг. Събитието има за цел да съдейства за повишаване на информираността по програма КА 122 мобилности в училищното образование на програма „Еразъм+“ и да помогне за размяна на идеи и добри практики между участниците в мобилностите на европейско и национално ниво. Във форума бяха представени целите, дейностите и резултатите по проекта „Партньорство за интелигентен растеж“ по договор 2021-1-BG01-KA122-SCH-000018924, на стойност 26 160 евро.

Официални гости на събитието бяха Юлияна Атанасова-директор ОУ „Христо Ботев“-Ахелой, Марина Томова-ЗДУД ОУ „Христо Ботев“-Ахелой, Росица Пенчева-учител по испански език ПГРЕ „Георги Стойков Раковски“-Бургас. Г-жа Юлияна Атанасова представи проектите по „Еразъм+“, по които работят преподавателите от ОУ „Христо Ботев“- Ахелой. Тя допълни, че работата по европейски проекти и E-twinning дава нови възможности и хоризонти за обмен на добри практики между учебните институции в Европа, стимулира се мотивацията на учители и ученици, развиват се компетентности за комуникация, общуване и учене. Г-жа Росица Пенчева сподели опита на ПГРЕ „Георги Стойков Раковски“ в различни европейски проекти и поздрави участниците във форума за мотивацията да се включат в мобилностите и  да споделят опита си по време на събитието.

По време на форума учителите – участници в дейностите по проекта,  представиха използването на методи и похвати от обученията по „ Еразъм+“ в учебния процес. Г-жа Ивелина Йорданова разказа пред участниците как дигиталните приложения и груповата работа подпомагат мотивацията на учениците за активност и равнопоставеност в учебния час. Стела Найденова- учител в ОУ „Елин Пелин“ доразви практиката за учителя-треньор и ментор в класната , като сподели опита си за ролята на преподавателя в учебния час като ръководител, ментор и равнопоставен участник в обучението чрез игри и учене чрез преживяване. Г-жа Мирослава Стоянова и г-жа Росица Шишманова, също учители в училището, участващи в мобилност  „Обучение на открито, екипна работа, игри за сплотяване“, допълниха, че именно неформалното учене, ученето чрез правене и преживяване превръща ученици и учители в партньори в класната стая, приобщава всички участници в учебния процес и ги мотивира за работа, учене и преподаване чрез емоции, активност и съпричастност.  – обмен на опит за дейности в учебните часове.

Във фокуса на срещата беше развитието на училищното образование и обучение, както и представянето на добри практики. Важен акцент бе поставен върху основните приоритети на Програма „Еразъм+” . Преподавателите представиха своята гледна точка по отношение на европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие и значението на програма „ Еразъм+“.

По време на реализирането на дейностите по проекта 2021-1-BG01-KA122-SCH-000018924 „Партньорство за интелигентен растеж“ на Еразъм +,  бяха организирани вътрешни квалификации по темите от трите мобилности ONLINE TEACHING Supporting teachers to face the new frontiers of the digital transformation ; COACHING& MENTORING Innovative technics for teachers, mentors and educators to fight drop up and motivate all ; OUTDOOR LEARNING Teachers and staff team building – working together and build cooperation projects. Учителите взеха участие в кръгли маси, срещи и реализиране на проекти с ученици.

Като допълнение на дейностите по проекта учителите от ОУ „Елин Пелин“ преминаха квалификационен курс на обучение „ Методически подходи за учене чрез преживяване“ според плана и бюджета за квалификационна дейност на училището. В рамките на квалификацията те усвоиха тренинги за представяне, анализ, психодрама, групова и екипна работа, търсене и допълване на информация, учене чрез съпреживяване, дизайн на мисленето, проектна дейност.