Учители от ОУ “Елин Пелин“ преминаха обучения по проект КПРПС

50 учители от ОУ “Елин Пелин“ – гр. Бургас преминаха обучение с два квалификациoнни кредита по проект BG05M20P001-2.010-0001 “ Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти“.  Темите, по които се обучаваха учителите, са свързани с позитивна среда като техники и похвати за справяне със стреса и комуникативни умения.

25 педагогически специалисти преминаха курс “ Контролиране и овладяване на стреса в професията учител. Бърнаут синдром“ с продължителност 32 академични часа за присъждане на 2 квалификационни кредита. По време на обучението се разгледаха подробно видовете конфликти, източниците на конфликт, признаци, етапи, методи за справяне със стреса и стратегиите за неговото овладяване. Те включват изграждане на доверие, личностното себеосъзнаване, изслушване на събеседника и опит заедно да достигнете до правилните разсъждения.

25 учители от начален етап участваха в квалификационен курс на тема “ Комуникативни умения и ефективно общуване между учители, ученици и родители“ с продължителност 32 академични часа с 2 квалификационни кредита. В темата учителите разгледаха различните видове комуникация. Обърна се внимание на това как различните стилове се възприемат от самите ученици и как самите родители съвсем естествено и спонтанно да се включат в училищната среда.

В рамките на два дни преподавателите в двете обучителни програми по проекта  овладяваха практически умения за работа в условия на стрес и различни ситуации на общуване. Чрез игри, дебати и решаване казуси се представяха реални за разрешаване проблеми, с които педагогическите специалисти се срещат ежедневно. Те се запознаха и с актуални практики и  похвати, които могат да използват в образователния процес в училище. Педагогическите специалисти се запознаваха с актуални иновативни практики и образователни технологии чрез използване на различни интерактивни методи на обучение (обсъждане, дискусия, визуализация, казус, мозъчна атака, ролева игра, дидактическа игра, симулации и др.). Обучителите Жанета Иванова – Атанасова и Симоника Денкова дадоха показаха практически  примери, които могат да бъдат използвани в контролирането на стреса и ефективното общуване Участието в двата квалификационни курса е част от Кампания 4 по Дейност 1 на проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти“.