Учители от ОУ „Елин Пелин“ преминаха обучение по медийна грамотност

Обучение на тема „Медийна грамотност. Работа с дигитални образователни ресурси и използване на онлайн приложения за създаване на дигитално съдържание“ се проведе в ОУ „Елин Пелин“. 25 педагогически специалисти взеха участие в

обучението по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 1. Квалификационният курс от 32 часа с 2 кредита бе проведен от г-жа Таня Сребрева – лектор към обучаващата организация „РААБЕ България“ ЕООД – град София. На 6.07. – 7.07.2020 г. учителите се обучаваха на място в сградата на ОУ „Елин Пелин“, като се спазваха всички условия за работа в извънредната обстановка и предпазните мерки срещу COVID-19. За успешното реализиране на квалификацията се приложи комбинация от различни обучителни методи. Редуваха се активни

(практически) дейности с теоретични модели, направи се връзка с практиката и опита на педагогическите специалисти. Обучението се базираше и на методите на самостоятелно учене, самооценяване и консултиране. Педагогическите специалисти усъвършенстваха уменията си за използване на подходящи педагогически методи и средства в учебния процес за формиране на умения у учениците за търсене, анализ и критична оценка на информацията в интернет и медийното пространство. Подобриха уменията си за използване на дигитални приложения и образователни ресурси за създаване на дигитално учебно съдържание за развиване на медийната грамотност у учениците.