Учители от ОУ „Елин Пелин“ се запознаха с различни модели на работа с родители за превенция на агресията

Учители от ОУ „Елин Пелин“-Бургас се запознаха с различни модели на работа с родители за превенция на агресията на извънинституционална квалификация в гр. Смолян. Педагогическите специалисти участваха в изнесено обучение с два квалификационни кредита с лектори – доц. Надежда Калоянова и доц. Златка Димитрова. В рамките на квалификацията преподавателите се запознаха със същността на агресията и агресивното поведение в час, стилове на родителско възпитание, модели на приобщаване на родители към училището, тренинги за образователни ресурси за родители и работа с тях по темите за училищната агресия. По време на квалификацията учителите участваха и в изнесен семинар в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“-с. Смилян, където бяха представени различни модели на работа в учебната институция. На междуинституционалната квалификация  се дискутираха успешни практики за училище без агресия и приобщаващо образование в двете учебни институции. Екипите за приобщаващо образование  запознаха присъстващите с основните дейности в тяхната работа за превенция и подпомагане на учениците. Дискусията премина под мотото „ За едно успешно партньорство“.  Във форума бяха представени и успешни дейности за превенция по разгледаните теми, усвоени от учители от ОУ „Елин Пелин“, по време на проект Еразъм + № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094128 „Заедно учим, творим и мечтаем“.

Успешното сътрудничеството между ОУ „Елин Пелин“ и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ продължава две години, след партньорство по НП „Иновации в действие“ през учебната 2021-2022 година.

По време на квалификационните дейности учителите от ОУ „Елин Пелин“ участваха в лекции за запознаване с инструменти за овладяване на класната стая и на конфликтните ситуации чрез практически задачи.  Семинарът включи много примери за комуникация и техники за успешното сътрудничество между учители, родители и местна общност. Обсъдиха се методи за изграждане на среда на доверие, взаимопомощ и сътрудничество между учители, родители и ученици.