12 учители от ОУ „Елин Пелин“ участват в мобилности по Еразъм+

 

 

Дванадесет учители от ОУ „Елин Пелин“-Бургас участват в обучителни шестдневни курсове в Анталия, Турция, по проект KA122-SCH-000094128 Заедно учим, творим и мечтаем“, КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“ на стойност 23 700 евро.

Преподавателите преминават на групи по четирима три  курса на теми: „Inclusive education“/ Приобщаващо образование/; „Cultural heritage“ /Културно наследство/; „Peer-bullying “/ Тормоз на връстници/ с домакин на мобилностите CEKDEV INTERNATIONAL EDUCATION & DEVELOPMENT ACADEMY.

Основна тема на мобилностите е осъзнаването, че процесът на обучение е не само трансфер на знания по конкретни теми в различните учебни предмети. Това е сложен механизъм, базиран на сътрудничество и индивидуална колективна работа, както и на емоционални техники, които позволяват на учителите да изградят комуникативен канал със своите ученици, за да създадат безопасно място, в което те могат да развиват своите умения. Цел на проекта е да направи училището привлекателно за младите хора чрез балансмежду приобщаване, новаторство, партньорство в образователния процес.

Специфичните цели са: учителят – мотиватор и приобщаващ вдъхновител в класната стая, овладяван на мерки за подобряване на равните възможности, превенция на сегрегацията, торзмоза и агресията в училище чрез методи, похвати и дейности за равенство, свят без тормоз, приобщаване, културно многообразие.

Важно е да се развият уменията на учителите в съответствие с принципите за правата на човека, равнопоставеност, приобщаване и културно многообразие, за да бъдат активни в приобщаване и задържане на учениците в училище и дейното им участие в класната стая.

В основата на дейностите са подходите за обучение, които поставят ученика в центъра, така че да се отговори на неговите специфични умения и нужди. Компетентностите, придобити чрез новите знания от курса, ще допринесат да повишаването на самочувствието и увереността в практическата дейност на  обучените учителите.